Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas Akhir Modul 2 Profesional Bahasa Jawa
1.      Gegayutan karo keterampilan micara lan unggah-ungguh basa Jawa, coba Panjenengan gawe teks pacelathon (dialog) antarane wong loro utawa luwih nggunakake basa Jawa krama alus kanthi tema "Nonton kethoprak ing RRI Surakarta".
Wangsulan.
Wengi iku Karman, Trisno, lan Dirman, lagi ngrondha ing pos kamling. Sinambi ngrasakake jagung bakar kirimane bojone Karman, rengeng-rengeng ngrungokake radhiyo kang lagi nyiarke kethoprak.
Trisno      : “Owalah....kang Karman, jagung bakaripun sajag eca sanget. Ageng-ageng ugi. Menapa mbakar piyambak?”
Dirman     : “Leres, kang Trisno. Pancen jagung bakaripun kraos eca sanget.”
Karman    : “He he he..... nggih, kang Trisno, kang Dirman. Menika jagungipun piyambak. Sonten wau kula ing pategalan mendhet jagung. Lajeng kula suwun garwa kula supados mbakar kangge rondha.”
Trisno      : “Wah...panen menika nggih, kang Karman.”
Karman    : “He he he... nggih. Oh nggih, kang, kula emut. Kepireng swanten siyaran radhiyo menika, kula wau pikantuk kabar saking pak Lurah bilih ngenjing wonten kethoprak ing RRI Surakarta.”
Dirman     : “Kapan menika wekdalipun?”
Karman    : “Pak Lurah ngendikan bilih kethoprakipun dipunwiwiti tabuh 8 dalu.”
Trisno      : “Kethoprak saking pundi menika, kang Karman?”
Karman    : “Saking Pati, Kang. Kabaripun menika RRI Surakarta nembe ngawontenaken lomba jurnalistik. Pramila kangge miwiti acara, dipunbikak kaliyan kethoprak.”
Dirman     : “Wah....nggih mathuk sanget. Kadospundi bilih ngenjing kita ningali?”
Trisno      : “Menapa jenengan boten wonten acara, kang Dirman, sajag badhe mirsani?”
Dirman     : “Boten wonten, Kang Tris. Jadwal piket rondhanipun piyambak nggih 2 dinten malih.”
Karman    : “Bilih mekaten, kula sarujuk. Kadospundi, kang Tris, kang Dirman?”
Dirman     : “Kula nggih sarujuk.”
Trisno      : “Kula sarujuk ugi.”
Karman    : “Nggih, sampun. Sbab sedaya sampun sarujuk, ngenjing kula lan panjenengan sedaya bidhal wonten ing RRI Surakarta.”
Dirman     : “Nggih, sampun. Sumangga kula lan panjenengan samenika muter ngrondha supados dusun menika aman lan terkendali.”
Karman lan Trisno : “Siap.”
2.      Bakal ana sawijining pahargyan manten. Sing mantu tangga Panjenengan. Panjenengan disuwuni tulung minangka jejer pambiwara ing pahargyan mau. Coba Panjenengan gawe teks nganggo basa Jawa krama alus sing bakal Panjenengan agem minangka dhasar maosake urut-urutane adicara sing bakal lumaku ing pahargyan iku mau komplit lan para paragane.
Wangsulan.
Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Wassholatu wassalamu ‘ala asyrofil anbiya’i wal mursaliin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa’ala aalihi washohbihi ajma’in. Amma ba’du.
Mahardikeng tyas ring kamardikan. Nugraha miwah sih wilasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi anggung wonten ing jiwangga kita sawegung. Waradin sagung dumadi raharja, niskala, satuhu.
Hadratil ulama’ walkurama’. Katur para alim, ulama’, para kyai ingkang tansah kita ta’dzimaken. Para sesepuh pinisepuh ingkang pantes sinungkeman. Para sanak kadhang sentana warga pawong mitra ingkang tansah sinambrama ing pamboja. Para kaneman mudha ingkang tansah kinasih ing Gusti. Waradinipun dhumateng sanggyaning para rawuh, kakung putri wredha mudha minulya.
Sagah kajibah mingkuh katempuh. Mestuti dhawuhipun pamangku gati nun nggih bapak Winarko sekalian. Keparenga kula pun Ahsani Taqwim marak ing ngarsa panjenengan. Awit ing titi wanci menika kula kadhawuhan mranatacara wonten ing pawiwahan dhaupipun rara ayu Sekar Arum putrinipun bapak Winarko sekaliyan, pikantuk dhimas bagus Arya Sena priyatmajanipun bapak Susanto sekaliyan saking tlatah Pati.
Para rawuh kakung putri wredha mudha minulya. Burat padha tresneng putra sisa brama welut wisa. Hambok bilih wonten lumunturing sih keparenga kula angaturaken reroncening lampah-lampahing adicara pahargyan ing siyang menika ingkang asasana ing dusun Tuyuhan Rt. 11 Rw. 05 kec. Pancur kab. Rembang, amarengi ari radite palguna utawi minggu pon surya kaping 26 Agustus 2018 warsa masehi.
Menggah reroncening adicara pahargyan ing siyang menika nuninggih:
Sepisan, purwaka utawi pambuka
Dwityacara utawi adicara ingkang angka kalih, nuninggih pamaosan ayat-ayat suci al Quranul karim ingkang samangke badhe dipunwaos dening sedherak Muhammad Usman.
Trityawaca utawi adicara ingkang angka tiga, atur pasrah panimpining pengantin. Aturing pasrah pengantin priya samangke badhe katindakaken dening bapak Munadi. Atur panampining pengantin putri samangke badhe katindakaken dening bapak Mas’ud.
Purna adicara pasrah panampining penganten, samangke kalajengaken adicara adat ingkang badhe karigenaken dening risang juru paesing pengantin nuninggih ibu Suryaningsih saking sanggar rias Sekar Ayu Tlogomojo Rembang.
Adicara ingkang angka gangsal nuninggih bojana utawi istirahat.
Adicara ingkang angka nem atur pangandikan medharsabda utawi mau’idzotul hasanah ingkang samangke badhe kaaturaken dhumateng Bapak Kyai Muhammad Yafi’udin.
Dene adicara ingkang pungkasan nuninggih doa ingkang badhe katindakaken dhumateng bapak Kyai Wahyudi Arif.
Mekaten para rawuh reroncen lampahing adicara pawiwahan ing siyang menika. Ing salajengipun sinambi nengga tumapaking adicara, sumangga panjenengan sedaya kula derekaken hanyekecakaken lelenggahan sinambi mangun oneng mangun rarasruming driya utawi kangen-kangenan.
Sumangga....nuwun.
Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Tugas Akhir Modul 2 Profesional Bahasa Jawa"