Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas Akhir Modul 3 Profesional Bahasa Jawa
1.      Wacanana  ukara mawa aksara Jawa ing ngsior iki kanthi bener lan pener!
Ukara
Unine
Nabi Nuh
Kabupaten Sampang
Fungsine vitamin tumrap kasarasan
Ghazali lan Ghulam Ahmad
Jembare kebon ana 250 meter persegi

2.      Gatekana geguritan ing ngisor iki, banjur wacanana kanthi wicara, wirama, wiraga, lan wirasa kang trep!
Kabeh Ana Wektune
                                                                                    Dening: A.S. Yasman
Aja mbungahi yen lagi lungguh kursi
Sakwayah-wayah nampa fee
Yen mlaku langak-langak
Ora bisa mlengak
Senengane ndilat ndhuwuran
Ngidak ngisoran
Mengko yen kalepyan

                        Aja kumalungkung adol gendhung
                        Yen lagi diugung
                        Banjur ngempalake aji mumpung
                        Lali petung
                        Mengko yen lingsir keprabon
                        Mundhak takon ?!

Kabeh ana wektune
Ana wektune ditinggal lunga
Ana wektune ngumbar esem
Ana wektune nyepaplem
Ana wektune lakak-lakak
Ana wektune diseplak

                        Mula sing eling lawan waspada
                        Supaya ora gela!
                        Ora percaya?
                        Entenana titi kalamangsa!!!
(kajupuk saka Mulyana, 2014: 47)

3.      Golekana purwakanthi, lelewaning basa, lan isine geguritan ing ndhuwur kuwi!
a.      Purwakanthi
·         Purwakanthi swara :
Yen mlaku langak-langak
Ora bisa mlengak
Senengane ndilat ndhuwuran
Ngidak ngisoran

Aja kumalungkung adol gendhung
                        Yen lagi diugung
                        Banjur ngempalake aji mumpung
                        Lali petung


Mula sing eling lawan waspada
                        Supaya ora gela!
                        Ora percaya?
                        Entenana titi kalamangsa!!!

·         Purwaknthi Sastra :
Aja kumalungkung adol gendhung
Yen lagi diugung
Banjur ngempalake aji mumpung
Lali petung

·         Purwaknthi Lumaksita :
Sakwayah-wayah nampa fee
Ana wektune ditinggal lunga
Ana wektune ngumbar esem
Ana wektune nyepaplem
Ana wektune lakak-lakak
Ana wektune diseplak

b.      Lelewaning Basa
·         Pararelisme :
Ana wektune ditinggal lunga
Ana wektune ngumbar esem
Ana wektune nyepaplem
Ana wektune lakak-lakak
Ana wektune diseplak

c.       Isi geguritan :
Geguritan ingkang irahan-irahanipun “Kabeh Ana Wektune” ing nginggil menika wosipun tumrap manungsa nalika gadhah kedhudhukan ingkang inggil, kedahipun tansah emut lan waspada. Jabatan ingkang inggil menika prayoganipun sampun ngantos andadosaken manungsa ingkang gumedhe. Kaliyan tiyang ageng tansah ngunggul-nggungulaken. Wondene kaliyan tiyang alit, samena-mena utawi adamel sangsara.
Jabatan menika amanah. Sampun ngantos kanthi jabatan menika, manungsa supe marang tugas pokok saking jabatan menika saengga ngalalaken sedaya cara lan tumindak duksiya “atas nama” jabatan. Sedaya wonten titi wancinipun. Sedaya ing donya menika minangka titipan saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Bilih sampun rampung titi wancinipun, bakal wangsul malih.
Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

1 comment for "Tugas Akhir Modul 3 Profesional Bahasa Jawa"