Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas Akhir Modul 4 Profesional Bahasa JawaSawise maca modul siji tekan papat, coba saiki para siswa padha nyathet tembung-tembung kang angel banjur digoleki teges utawa dasanamane, digarap kelompok banjur didiskhusikake. Asiling dhiskusi ditulis ana njero tabel kaya kapacak ing ngisor iki.
Tembung-tembung kang angel saka asiling dhiskusi manut para siswa.
No.
Tembung
Tegese
1
amurwa (purwa)
wiwitan, dhisik, jaman kuna, wetan
2
manira
aku (wong dhuwuran marang ngisoran)
3
prasapa
supata, sumpah nedya ora nglakoni
4
away
aja, ampun, sampun
5
kumelun (kelun)
mumbul katon gegulungan, kebul
6
kagyat
kaget, eget
7
sumrik
mambu handuk
8
rumyang
rame, seru, gumeder
9
dipaeka (paeka)
diapusi, krenah, rerekan dianggo mialani
10
jumantara
langit, awing-awang, angkasa, dirgantara
11
sraba-sraba (sraba)
swara, uni
12
sesotya
inten, retna
13
mitayani (pitaya)
pitados, ngandel, percaya, gugu, pasrah, reksa
14
kridhaning (krida)
dolanan nggegulang, tumindhak, pagawean
15
amrik
minging, mambu wangi, ganda
16
tistis
adhem, anyep, sepi, sirep, sedhih
17
panglocitane (panglocita)
gagasan, panemu, pangrasaning ati
18
nawung (sawung)
nata, ngumpulake, nganggit, bareng, karang
19
suyasa (yasa)
gedhung omah, griya dalem, gubuk
20
samya
padha, sami, tunggal kahanan, kembar
21
nglanggati (langgat)
nimbangi, nanggapi, nglayani, memejang
22
lamaking (lamak)
ditandhing, dipadhani, ditimbangi, diepak
23
pepasihan (sih)
tresna marang
24
wuruk
pasinaon, ilmu, pawulangan, pitutur
25
ngagag-agagi
diacungi gegaman, ditodong, meden-medeni
26
majenun
rada gendheng anggone nggegei agama islam, kelulut marang sawijining prekara
27
keni
diemi-emi banget, diopeni banget, kena
28
dremba
(yen mangan) akeh tadhahe
29
karuna
nangis, muwun
30
wiyoga
sedhih, dukacipta, sungkawa, susah
31
palupinipun (palupi)
pola, tuladha, layang, tulisan
32
pawireng (wiring)
jogged wayang wong entra-entraning perang tandhing
33
muwus (wuwus)
clatu, guneman, ngendhikan, matur
34
sumawita (sawita)
srengenge bagaskara, bagaspati
35
kampuh
kalah, kasoran, kampah, dodot
36
sinidikara (sidikara)
dipuja, didongani, ditibani matra
37
kasaru (saru)
dicacad, dirigoni, dikagolake, kandheg
38
kasetrakake (setra)
dibuang, disingkirke,
39
teja
sorot, kluwung
40
toya gege
banyu kanggo ngedusi bayi supaya enggal gedhe
41
luwar
ocat, ucul, lolos, mardika, bebas, bubar, rampung
42
wewenganing (wenga)
pepadhanging ati, pangreti
43
karoban
kebanjiran, keleban, keblebeg
44
sumemprung (semprung)
mabur
45
wisiking (wisik)
pituduh, wewarah, bisik gaib
46
kima
kece gedhe (ing segara)
47
nyarkarani (sarkara)
gula, tembang dhandhanggula
48
kapiluyu (klayu)
kudu melu, ditututi, diiloni, kelu
49
kawuntat
kapungkur, biyen, rumiyin, besuk
50
kuranthil
wuku kang kaping pat

Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Tugas Akhir Modul 4 Profesional Bahasa Jawa"